Vietnamese Outreach Ministry

 

Cầu nguyện cho các tín hữu mới được tăng trưởng đức tin và lớn lên trong Chúa